Zaštićeni pejzaž “Bijambare” u 2012. godini dobija novi edukacioni centar

Zaštićeni pejzaž “Bijambare” u 2012. godini dobija novi edukacioni centar

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, koja je održana 29. novembra 2011. godine, donesena je Odluka o kupovini – pribavljanju planinarskog doma, dvorišta i pašnjaka u općini Ilijaš. Općinsko vijeće Ilijaš je ranije donijelo Odluku o prenosu prava raspolaganja na predmetnim nekretninama, na Kanton Sarajevo uz naknadu od 130.000 KM, te se istom odlukom obavezalo da sredstva naknade usmjeri, u dogovoru s Planinarskim društvom “Bijambare”, za izgradnju novog planinarskog doma na drugoj lokaciji, izvan zaštićenog područja.
Planira se da se postojeći objekat na Bijambarama koristi kao informativno-edukativno-servisni centar, koji će služiti za potrebe upravljanja i prezentacije zaštićenog područja, a ujedno će biti uređen izložbeno-muzejski prostor, te drugi sadržaji koje ovakvi centri imaju i u drugim zaštićenim područjima.