Skakavac

Jedan od najvećih vodopada na Balkanu

Područje Skakavca opremljeno je planinskim mobilijarom za boravak u prirodi, odmor i relaksaciju cijele porodice. Pruža izvanredne uslove za planinarenje, brdski biciklizam i razne vrste ekstremnih sportova. Najveća atrakcija je jedan od najvećih vodopada na Balkanu, visok 98 metara.

Za posjetitelje

PLANINARENJE

BICIKLIZAM

EKSTREMNI SPORTOVI

SKAKAVAC TRAIL

Flora

Uslijed relativno izražene heterogenosti ovog područja u smislu geološke podloge, tipova zemljišta, reljefa, hidrografske mreže, te drugih faktora, ovo područje se odlikuje veoma visokim stepenom biološke raznolikosti.

Na ovom prostoru konstatovano je oko 1.500 viših biljaka, kao i visok procent vrsta endemičnog karaktera. Navedeno je oko 100 vrsta dinarskog, 120 vrsta balkanskog, 40 vrsta jugoistočnoevropskog rasprostranjenja.

Takođe je potvrđeno prisustvo niza interesantnih i rijetkih vrsta biljaka koje imaju značajanu ekološku, fitocenološku i biljnogeografsku dijagnostičku vrijednost.
Na ovom području dominiraju smrčevo – jelove šume, Abieti-Piceetum illyricum i bukovo-jelove šume sa smrčom, Abieti-Fagetum illyricum .
Na izražajnim nagibima terena, na plitkim karbonatnim tlima, u neposrednoj blizini vodopada razvijene su termofilne šume i šikare crnog graba i jesenje šašike, Seslerio autumnalis-Ostryetum carpinifoliae,te crnog graba i crnog jasena Orno-Ostryetum carpinifoliae.

Ispod vodopada ove šume i šikare na blažim nagibima terena prelaze u termofilne bukove šume Seslerio autumnalis-Fagetum moesiaceae.
Na stijenama oko vodopada razvija se vegetacija koja obiluje endemičnim i reliktnim vrstama kao što su: Edrianthus jugoslavicus, Crepis cinarica, Dianthus kitaibelii, Sesleria angustifolia, Daphne alpina, Atamatha cretensis, Moehringia bavarica, Potentilla persicina i dr.

Šire područje vodopada Skakavac je jako bogato medicinskom i medonosnom florom, te se na ovom prostoru nalazi nekoliko stotina ljekovitih, aromatičnih, i vitaminskih biljaka, među kojima se naročito ističu trava od utrobice Gentiana asclepiadea, ukras mezofilnih šuma i šikara, veoma ljekovita, ali i ugrožena vrsta, jetrenjaka Anemone hepatica, sve ugroženija vrsta termofilnih šuma i šikara, te i mnoge druge.

Područje karakteriše i veliko bogatstvo vrsta gljiva, među kojima su većinom jestive i ljekovite vrste poput martovke Hygrophorus marzuolus, đurđevače Tricholoma georgii, smrčka Morchela conica, lisičarke Cantherulus eybarius, sunčanice Macrolepiota procera, bukovače Pleurotus ostreatus, vrgnja Boletus edulis, gnjoištarka Coprinus commatus i drugih. Osim jestivih mogu se naći i neke otrovne kao što su vrste iz roda pupavki Amanita sp, brašnjača Clitocibe sp, te ludara Boletus satanas.

Fauna

Područje Skakavca odlikuje se izuzetnom faunističkom raznovrsnošću, te su mnogi predstavnici životinjskog svijeta ovdje našli svoje utočište. Od glavnih vrsta divljači koje obitavaju na ovom prostoru su: srna, divlja svinja, medvjed, zec, lještarka, vuk, lisica, divlja mačka, jazavac, kuna, te brojne vrste ptica od kojih pojedine, na osnovu prijedloga ”Crvene liste” ugroženih ptica Bosne i Hercegovine, ulaze u kategoriju ugroženih vrsta.

Geomorfološke vrijednosti

Na širem prostoru vodopada Skakavac evidentirani su mnogi geomorfološki fenomeni, kao što su stijene, pećine, klisure, kanjoni i karstne konfiguracije.
Skoro sve planine u okolini Sarajeva su pretežno izgrađene od krečnjaka i vulkansko sedimentnih tvorevina. Za vodopad Skakavac je konstatovano da je usječen u krečnjake i dolomite, preko kojih su ubrani sedimenti mlađeg fliša.

Na užem području Skakavca zastupljene su sedimentne stijene donjeg i srednjeg trijasa i jursko kredni fliš, manjim dijelom kvartarne prirode, sipari, deluvijum, aluvijalni sedimenti.

Na lijevoj strani Peračkog potoka u predjelu Bukovika i Bijele Ravni zastupljeni su mlađi, ladinski sedimenti, dok su na desnoj strani pojavljuju krečnjaci u velikim blokovima.

U orografskom pogledu ovaj prostor je veoma heterogen. Čine ga brojni vrhovi, doline, kanjoni, klisure, usjeci i vrtače, dok je ravnih terena veoma malo.
Od klisura i kanjona najznačajnije su klisure Babinog potoka, Stublinskog potoka, Peračkog potoka, potoka Sušice, potoka Jasikovca i drugih uglavnom kraćih vodotoka.
Od stijena svojom konfiguracijom dominiraju: Skakavac, Crvene stijene, Uževica, Kečina stijena, Sušica, Bijela stijena, Vranjska stijena, Kozjača, a od pećina evidentirane su Kečina pećina, koja je teško pristupačna, te pećina pod Uževicom.

Ovi geomorfološki fenomeni imaju ne samo visoku indikatorsku vrijednost u kategorizaciji specifičnih biotopa,već doprinose i atraktivnosti ovog prostora.

Hidrološke vrijednosti

Posmatrano područje je i sa hidrološkog aspekta vrlo specifično po brojnim izvorima, potocima, manjim rječicama i ponorima.
Hidrografsku okosnicu cijelog područja čini Perački potok, čija dolina dijeli obuhvat na dva dijela.

Najuzvodnije u obuhvatu nalazi se Babin potok koji, nakon uliva desne pritoke Lješnice, prerasta u Perački potok. Njegove desne pritoke su Sušica, Jasikovački potok, i Jasikovica, a lijeve Miljevački potok, Sejinovački potok i potok Skakavac. Nizvodno od sela Perca, Perački potok prelazi u rijeku Vogošću.

Svakako najveću vrijednost ovom prostoru daje vodopad Skakavac, koji je visine 98 m, te se ubraja među najveće vodopade u Bosni i Hercegovini.
Posmatrano sa hidrogeološkog aspekta, ovo područje je specifično po nakupinama sedre, koja se nalazi uz korito potoka Skakavac, što ukazuje da je u geološkoj prošlosti kroz dolinu potoka proticala znatno veća količina vode od sadašnje.

Osim ovih vodotoka među osnovne vrijednosti spadaju i brojna vrela, gdje treba napomenuti vrelo Bukovik, vrela ispod Bukovika, vrela ispod Vranjske stijene, vrela ispod Stublina, peračko vrelo, vrelo Skakavac.

Kulturnohistorijsko naslijeđe

U granici obuhvaćenog teritorija nema evidentiranih kulturnohistorijskih spomenika niti vrijednih objekata graditeljske baštine.Urađeni “Separat zaštite šireg područja vodopad Skakavac” navodi dva pravoslavna groblja, staro muslimansko groblje i na nekoliko lokaliteta srednjovjekovnu nekropolu stećaka. Krajem 2008. godine otkriveno je značajno nalazište stećaka na lokalitetu Babin potok koji datira iz XIII i XIV stoljeća.

“Planinska kuća Skakavac”

Kontakt telefoni:

+387 65 516 575

+387 65 858 566

GALERIJA

Udruženje građana Planinarsko društvo Skakavac

Misija planinarskog društva Skakavac je da kroz  kroz ponudu novih, atraktivnih sportskih sadržaja u prirodi, svim ljubiteljima prirode, ponaosob mladim populacijama promijeni stav spram očuvanja životne sredine, i da u sklopu planinarskog pokreta i potakne širu društvenu zajednicu na uživanje u prirodi i njenim blagodatima i poduzimanje akcije u njenoj zaštiti.

Naša vizija je biti vodeće planinarsko društvo u našoj zemlji, i da kao takvo budemo prepoznatljivi u segmentu outdoor aktivnosti novog doba, gajeći iskustvo u kontaktu sa prirodom i planinom i prenoseći ga na nove generacije.

PD Skakavac pruža usluge korištenja električnih brdskih bicikala u sklopu nove turističke ponude na Skakavcu, te također vrši iznajmljivanje opreme za Via ferratu.

BH passport

Radićeva 3
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

INFO telefon

tel: +387(0) 33 721 636

TURISTIČKI ARANŽMANI

tel: +387(0) 33 721 630
tel: +387(0) 33 721 632

AVIO KARTE

tel: +387(0) 33 721 633
tel: +387(0) 33 721 634

e-mail: info@bhpassport.ba

website: https://www.bhpassport.ba/bs/

 

Insider d.o.o. Sarajevo

Tel: +387 61 19 05 91 ; +387 33 53 43 53

Email: info@sarajevoinsider.com

Website link: https://www.sarajevoinsider.com/

Sarajevo Insider is a travel agency based in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina that provides a variety of travel services, including destination management, MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) service, study trips, and transfers.

Our team speaks foreign languages such as English, French, German, Italian, and Spanish. Many years of experience with the strength of our network of partners allows us to guarantee an efficient service of high quality at competitive prices.

So, whether you are looking for a hotel reservation, educational tour, group, or incentive travel, we can offer you an excellent solution for your trip. With our knowledge of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina as well as the countries of the region, we can provide an unrivaled and personalized service in this area.

 

Hotel Holiday

Hotel Holiday je projektirao proslavljeni bosanski arhitekt Ivan Štraus u periodu 1982-1983 te je isti otvoren za XIV Zimske olimpijske igre Sarajevo 1984. godine i od tada je, kao svjedok novije historije Bosne i Hercegovine, postao nezaobilazno mjesto za poslovne putnike i turiste.

Reprezentativni lobby hotela, intrigantnog dizajna i sa esencijom olimpijskog duha, gostima pruža osjećaj povratka kroz vrijeme, u vrijeme najvećih postmodernističkih arhitektonskih, artističkih i kulturnih ostvarenja na prostorima bivše Jugoslavije, i šire. Grad u malom, olimpijski lobby, gostima nudi niz raznovrsnih sadržaja kao što su: frizerski salon, Tabacco shop, renomirani butici, rent-a-car, exchange office i sl.

U sklopu hotela gostima je na raspolaganju Nacionalni restoran sa daleko poznatim nacionalnim i internacionalnim delicijama, gdje ćete sa sigurnošću u jednom zalogaju sa slašću spoznati duh naše historijski bogate kulture; Aperitiv bar, Slastičarna, Caffe Inn, Welness i Fitness centar, te najveći kongresni centar u regiji sa devet klimatiziranih kongresnih sala ( kapaciteta za više od 1500 učesnika) sa najmodernijom audio-vizuelnom opremom i opremom za simultani prevod.

 

Zmaja od Bosne 4
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Recepcija
+387 (0)33 288 200, 288 300
reception@hotelholiday.ba

Rezervacije
+387 (0)33 288 400
reservation@hotelholiday.ba

Marketing
+387 (0)33 288 500
marketing@hotelholiday.ba

https://www.hoteleuropegroup.ba/ba/holiday

PD Željezničar(NVO)

pdzeljeznicar@gmail.com

Sekretar: Emir Handžić 

tel. 061/828-011

 

 

Nebo tours

Adresa: Ćemaluša 6/1
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 55 11 60 ; +387 33 55 11 61 ; +387 33 21 44 12 ; +387 33 21 43 13

Email: nebotours@bih.net.ba, nebotours@gmail.com

Website: https://nebotours.ba/

 

Nebo-Tours je kompanija za organizovanje putovanja i licencirani IATA tur operator koji svojim klijentima pruža niz usluga.

Avio karte, smještaj (od hotela sa 3-4-5 zvjezdica, luksuznih vila do malih obiteljskih hotela, apartmana, smještaja kod kuće i ruralnog smještaja); konferencije i poticajna putovanja, paket aranžmani, transferi i iznajmljivanje automobila, kao i konsultantske usluge u različitim oblastima koje se odnose na održivi turizam i ekološku ekonomiju.

Iako je Nebo-Tours relativno nova agencija u Bosni i Hercegovini (osnovana u maju 2008.) – uspješno se razvila od male turističke organizacije koja se prvenstveno bavila prodajom avio karata do jedne od najboljih korporativnih turističkih organizacija u Bosni i Hercegovini.

 

 

PD Centar

PSD Centar i planinarska kuća na Čavljaku predstavlja pravi raj i ugodan planinarski ambijent.Posebnu atrakciju kuće čini jedinstven pogled na cijeli grad.

Predsjednik: Muris Dervišagić 

tel. 061/865-213, 033/435-883 

Sekretar: Tičić Faruk 

tel. 061/837-800

 

Abeille d.o.o. Sarajevo

info@abeille.ba

tel: +387 33 205 424

ADRESA

Hiseta 21, 71000 Sarajevo

 

Sirius travel d.o.o.

Sirius Travel je profesionalno organizirana Putnička Agencija sa lokacijom u Sarajevu – Bosna i Herzegovina koja nudi paket aranzmane kao i druge putne usluge domaćim kao i medjunarodnim klijentima.
Tim iskusnih, posvećenih, višejezičnih profesionalaca će izaći u susret zahtjevima i interesima svakog pojedinačnog putnika. Sirius Travel osigurava udobnost, praktičnost i sigurnost bilo da ste ste na grupnom ili individualnom putovanju.
Naša misija je da budemo jedna od vodećih Putničkih agencija u Bosni i Hercegovini sa snažnom predanošću prema domaćem i inostranom putniku, te da ponudimo najbolji kvalitet usluga.

Naše usluge uključuju:

  • Prodaju avio karata, rezervaciju hotela, iznajmljivanje autobusa, rent-a car usluge
  • Prodaja paket aranžmana.
  • Organizacija poslovni putovanja.
  • Organizacija kongresa i seminara

Adresa: Obala Kulina Bana 5

Tel: +387 33 550 940 ; +387 33 555 035
siriustravel@bih.net.ba
info@sirius-travel.ba

 

Kompas Sarajevo d.o.o.

Kompas je jedna od prvih agencija na prostoru Bosne i Hercegovine, postoji od 1951. godine, raspolaže sa mrežom od preko 50 agencija u gradovima diljem svijeta, a u Sarajevu je prisutno od 1971. godine. Od 2006 god. Kompas Sarajevo je članica grupacije Adriatica net. – najjačeg regionalnog servisa u svim područjima turizma, te smo u skladu sa time u proteklom periodu intenzivno radili na edukaciji kadra i razvoju svojih kapaciteta. 

U skladu sa navedenim, razvili smo korporacijsku službu koja uspješno servisira ugovore sa Code Diplomatique, kao i niz korporacijskih ugovora sa lokalnim kompanijama. Vodeću poziciju agencije osigurava znanje, kvalitet, pouzdanost, iskustvo, tradicija, inovativnost u svim sferama turizma kao i praćenje svjetskih trendova u putovanjima. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo po broju organiziranih posjeta gostiju iz inostranstva u dosadašnjem periodu bili jedna od najproduktivnijih agencija, što pridonosi razvoju domaćeg turizma te pospješuje ekonomske prilike u BiH. U prilog tome ide i činjenica da smo uspješno organizirali niz Team Buidling-a za inostrane firme poput Coca Cola (Turska), Turkcell (turski mobilni operater), Petrol d.d. (Slovenija).Agencija Kompas Sarajevo koja je od svog osnivanja članica IATA, Međunarodnog udruženja avio prevoznika, prepoznata je i kao vodeća agencija u segmentu prodaje avio karata, za što je zaslužan naš tim koji iza sebe ima dugogodišnje iskustvo. Karakteriše nas efikasnost usluge u svakom od segmenata naše sve bogatije ponude. Osoposobljeni smo da odgovorimo na svaki zahtjev bilo da je u pitanju pojedinačno ili grupno putovanje.

Vama ostaje da se posvetite svojim poslovnim obavezama ili odmoru, a nama da se pobrinemo i za Vas izvršimo rezervacije putnih karata, smještaja, organiziramo konferencije, seminare, izlete, putovanja.

 

Adresa: Maršala Tita 8, 71 000 Sarajevo, BIH

Tel:  +387 33 565 600 

 Email: info@kompas.ba

https://www.kompas.ba/index.htm

Monti d.o.o. Sarajevo

Otkrijte ljepotu netaknute prirode, veličanstvene pejzaže i beskrajno opuštanje na veličanstvenoj planini Igman – olimpijskoj planini. U planinskom okruženju koje oduzima dah, u neposrednoj blizini prirode idealno za odmor i relaksaciju. 

Naš hotel sa četiri zvjezdice otvoren je tokom cijele godine, a sastoji se od 65 udobnih soba i apartmana koji vas pozivaju na odmor u prirodnom ambijentu, vrhunske konferencijske sadržaje, spa centar kao i nezaboravna kulinarska iskustva u našem restoranu. 

Spa centar Monti Spa od 2.000 m², sa saunom, bazenom i teretanom nudi tretmane za opuštanje i wellness. 

Ostavite svakodnevicu za sobom i odvažite se na bezbrižno putovanje beskonačnog opuštanja i uživanja. Radujemo se vašoj posjeti.

 

Adresa: Veliko polje bb, Igman ,Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 744 700

Email: info@monti.ba

Represent communication

Tel: +387 33 878 727
Adresa: Maršala Tita 38

Mi nudimo kompletan paket integrisanih komunikacijskih usluga. Bilo da vam je potrebno predstavljanje u medijima, kreiranje sadržaja ili samo način da uđete u svijet digitalnih komunikacija, Represent vam može pomoći.

VENSA doo podružnica AG club

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 49

Tel: 061 138-882

Email: vensadoo@gmail.com

Empty section. Edit page to add content here.

Cjenovnik

  • Besplatan ulaz

    0
TitleLink
Brošura monitoringa divljaci SkakavcaPreuzimanje