Realizovan projekat “Utvrđivanje podzemnih veza pećina na Bijambarama i pećine/vrela Orlje”

Realizovan projekat “Utvrđivanje podzemnih veza pećina na Bijambarama i pećine/vrela Orlje”

Centar za krš i speleologiju Sarajevo na čelu sa dr. Jasminkom Mulaomerovićem realizovao je projekat „Utvrđivanje podzemnih veza pećina na Bijambarama i pećine/vrela Orlje“.
Pošto su jedini poznati podaci iz literature i rezultati, napravljeni bojenjem šezdesetih godina 20. stoljeća, poprilično nejasni, ideja projekta je bila da se utvrde veze ponora na području Zaštićenog pejzaža „Bijambare“ sa vrelom Orlje koje se nalazi kod Olova. Zbog suše, a i zbog problema sa potokom Bjelila koji se često zatrpava blatom, odlučeno je da se ispita veza ponora Brodić (Donja bijambarska pećina) i vrela Orlje.
Boja je bačena u vodeni tok u Donjoj bijambarskoj pećini, a on je bio dovoljno brz da se mogla odmah rastopiti i izmiješati u vodi. Potvđeno je prisustvo istog floresceina u fluorkaptorima na vrelu Orlje.
Ovim istraživanjem dokazana je veza ponora u Donjoj bijambarskoj pećini i vrela Orlje.
Na osnovu ovog projekta može se utvrditi nivo organskih i neorganskih zagađenja, koja dolaze sa prostora sela Nanići, Dautovići i Gajevi, te vikendica u dijelu Tirića bare i kontaminiraju potoke u sjeverozapadnom dijelu Bijambara od kojih nastaje Brodić.
Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja planira u ovoj godini uraditi monitoring vodnih ekosistema na zaštićenom području tako da rezultati ovog istraživanje predstavljaju značajne informacije i smjernice u daljem upravljanju prirodnim vrijednostima Zaštićenog pejzaža „Bijambare“.