Predavanja i diskusije o problemima romske populacije

Predavanja i diskusije o problemima romske populacije

U organizaciji CARE INTERNATIONALA, 21. i 22. februara, u hotelu „Hoolywood“, održana je radionica koja je imala za cilj identifikaciju problema u lokalnoj zajednici i pokretanje inicijativa za izradu projektnih prijedloga u saradnji sa romskim NVO sektorom, kao i upotrebu pokazatelja od strane nadležnih institucija u svrhu programskog rada i izrade projekata.
Prvi dan održano je uvodno predavanje i diskusija o procesu monitoringa baziranom na saznanjima i preporukama publikacije „Smjernice za monitoring“, urađene u sklopu projekta „Podrška implementacije nacionalnih akcionih planova za uključenje Roma“. Drugi dan tema je bila pokretanje inicijativa za izradu projektnih prijedloga za rješavanje problema Roma.
Radionici su prisustvovali direktor i stručni saradnik Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja.