Potpisan Sporazum o provedbi Projekta “Razvoj održivih praksi za zaštitu, promociju i upravljanje prirodnim resursima”

Potpisan Sporazum o provedbi Projekta “Razvoj održivih praksi za zaštitu, promociju i upravljanje prirodnim resursima”

Sporazum o sufinasiranju Projekta “Razvoj održivih praksi za zaštitu, promociju i upravljanje prirodnim resursima” u ponedjeljak, 21. februara, potpisali su ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Abid Jusić i predsjednik Centra za okolišno održivi razvoj Tarik Kupusović.
Radi se o projektu ukupne vrijednosti oko 170 hiljada eura, koji finansira Evropska unija sa 85 posto i to sredstvima iz pretpristupne pomoći IPA za prekograničnu saradnju. Sufinansijeri projekta koji će se realizovati na području Kantona Sarajevo i opštine Pljevlja u Crnoj Gori su Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Turistička organizacija Pljevlja.
Dio od ukupne sume predviđene za projekat u visini od 90 hiljada eura odnosi se na realizaciju programa za sva tri zaštićena područja Kantona Sarajevo. Doprinos zaštiti, promovisanju i unapređenju efikasnog upravljanja područjima od izuzetne prirodne vrijednosti, kao i razvoj turizma i drugih alternativnih ekonomskih aktivnosti kako bi se očuvali prirodni resursi su samo neki od ciljeva ovog projekta.
Budući da pomenuti projekat podrazumijeva razvijanje saradnje sa lokalnom zajednicom i njihovo uključivanje u korištenje potencijala prirodnih područja od posebne važnosti, dogovoreno je da se kroz projekat sagleda mogućnost obnove naselja Luka i razvoja (eko)turističke ponude, koju bi pružali stanovnici ovog područja. Inače, Prostornim planom posebnog područja prirodnog nasljeđa vodopad “Skakavac” predviđeno je da se obnovom devastiranih i napuštenih seoskih objekata omogući razvijanje tradicionalnih djelatnosti, od kućnih radinosti do ekološke poljoprivrede i sl. Također, planirano je da se prošire smještajni kapaciteti, koji bi bili namijenjeni za seoski turizam, a sve s ciljem očuvanja autohtonog stanovanja, te ostvarivanja ekonomske koristi i motivisanja stanovnika na održivi povratak.
Imajući u vidu specifičnost reljefa i geomorfološke karakteristike terena, koje su pogodne za organizovanje planinarenja i avanturističkog turizma, predviđeno je da se pripremi i poseban program izgradnje „adrenalinskog parka“ na odabranoj lokaciji u okviru Spomenika prirode “Skakavac”. Na taj način će se poboljšati turistička ponuda ovog zaštićenog područja, te ostvariti ekonomska korist za Kantonalnu javnu ustanovu zaštićenog prirodnog područja koja upravlja Spomenikom prirode vodopad “Skakavac”.