Pokretačka snaga lokalnog razvoja

Pokretačka snaga lokalnog razvoja

Potpisivanjem partnerskoga ugovora Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja postali su dio projekta „ECO KARST – usluge ekosistema zaštićenih područja u kršu – pokretačka snaga lokalnog razvoja“.
Projekt se provodi u okviru zajedničke politike Europske unije i Međunarodnog programa za dunavsku regiju (DTP), koja promiče ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u dunavskoj regiji sa integracijom politika u odabranim područjima.
Projekt „ECO KARST“ se temelji na mogućnosti korištenja prirodne baštine zaštićenih područja kao faktora održivog ekonomskog razvoja, vodeći računa o ranjivosti kraških ekosistema, važnosti usluga ekosistema i potencijala zelene ekonomije. Projekt obuhvata sedam pilot-zaštićenih područja iz sedam zemalja te znanja i prakse šesnaest partnera dunavskog regiona. Pilot-područje sa kojim Bosna i Hercegovina sudjeluje u ovome projektu je Zaštićeni pejzaž „Bijambare“.
Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja će do kraja 2017. godine kupiti licencu Geografskog informacionog sistema (GIS) te obezbijediti potrebnu edukaciju uposlenika čime će se doprinijeti unapređenju pilot- područja u budućnosti. Mapiranjem zaštićenog područja stvorit će se platforma za razvoj zelene ekonomije, koji će biti rezultat integracije znanja i praksi svih partnera projekta. U ovu svrhu do kraja 2017. godine bit će organizovane edukativne radionice na kojima će učestvovati lokalna zajednica zaštićenoga područja.