Počeli radovi na čišćenju terena za uspostavu Planinske botaničke bašte na području Trebevića

Počeli radovi na čišćenju terena za uspostavu Planinske botaničke bašte na području Trebevića

Planom upravljanja Zaštićenim pejzažem “Trebević“ (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/17) predviđeno je uspostavljanje botaničke bašte koja bi služila za konzervaciju i zaštitu endemičnih i rijetkih vrsta, kao i prezentaciju bogate planinske flore bosanskohercegovačkih planina. Projekat je potpisan sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan strategije okoliša“ za 2018. godinu, program „Sufinansiranje projekata zaštite prirode u Federaciji BiH“. Na osnovu provedenog direktnog postupka, sklopljen je Ugovor o izvođenju radova čišćenja površine u cilju pripreme terena za osnivaje Planinske botaničke bašte Trebević sa JKP „Sarajevo šume“ d.o.o Sarajevo. Predviđeni radovi su bazirani na čišćenju površine od samonikle nepoželjne vegetacije i uklanjanju tanjeg rastinja lišćara i četinara. Cilj projekta je promocija i očuvanje rijetkih i ugroženih planinskih biljaka u Bosni i Hercegovini kroz uspostavljanje botaničke bašte kao primjera zaštite u ex situ uslovima, te stvaranje laboratorije na otvorenom, gdje će biti moguće provesti naučna istraživanja i organizovati programe obrazovanja u svrhu podizanja opšte svijesti o značaju zaštite prirode.