Novi sadržaji na Bijambarama

Novi sadržaji na Bijambarama

U sklopu projekta „Adriaticaves“, u Informativno-edukacionom centru na Bijambarama je postavljen speleo-muzej. Posjetioci će uskoro imati priliku da se upoznaju sa speleološkim bogatstvom Bijambara, s karakteristikama i specifičnostima njenih pećina.
Takođe preko ovog projekta, u cilju promocije i upravljanja prirodnom baštinom, izvršena je evaluacija pećinskog-podzemnog biodiverziteta, urađeno je istraživanje ekoloških parametara pećinskih staništa, te speleološko istraživanje neistraženih pećinskih hodnika. Detaljno su istraživani mikroklimatski uslovi kako bi se procijenio uticaj turista. Postavljen je sistem nadgledanja (datalogeri) kako bi se bilježila temperatura, relativna vlažnost i koncentracija karbon-dioksida. Vršena su ispitivanja svih pećina na području Bijambara.
U cilju razvoja novog koncepta turističke ponude uređena je posjetiteljska infrastruktura za potrebe prezentacije i obilaska bijambarskih pećina. Izgradile su se i uredile pristupne staze, ograde, zamijenjena je postojeća rasvjeta novom led-rasvjetom. Ni ograda kao ni led-rasvjeta nemaju negativnog učinka na diverzitet pećine. Zahvaljujući ovim intervencijama u prostoru, Srednja bijambarska pećina je dobila još ljepši i upečatljiviji izgled.