Monitoring šumskih zajednica u zaštićenim područjima

Monitoring šumskih zajednica u zaštićenim područjima

Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja inicirala je izlazak na prostor Zaštićenog pejzaža „Trebević“ radi pregleda zdravstvenog stanja šumskih zajednica. Pored stručnog kadra Ustanove, na teren su izašli prof.dr. Osman Mujezinović sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu, te načelnik šumarske inspekcije Kantona Sarajevo, inspektor za zaštitu prirode Kantona Sarajevo i stručni kadar iz KJP „Sarajevo-šume“. Nakon obilaska i pregleda šumskih zajednica, Ustanova će dobiti pismene izvještaje pregleda zdravstvenog stanja i prijedloge eventualnih mjera koje se trebaju poduzeti u skladu sa strukom i dobrom praksom.
U cilju provođenja efikasnijih mjera zaštite šuma, Ustanova svake godine sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu produžuje Ugovor o pružanju usluga na procjeni zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim podučjima. Provođenje sanitarnih sječa u cilju očuvanja zdravstvene stabilnosti šuma riješeno je Sporazumom sa Kantonalnim javnim preduzećem za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo. Na osnovu izvedbenih projekata, izvršene su sanitarne sječe na svim zaštićenim područjima.
Problematika koja se odnosi na šume u privatnom vlasništvu, a koje su u obuhvatu zaštićenih područja, riješena je u skladu sa Sporazumom koji je sklopljen sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo – Uprava za šumarstvo.
Upravljanje šumama predstavlja kompleksan koncept čiji monitoring podrazumijeva kontrolu kvaliteta šuma preko procjene zdravstvenog stanja i vitalnosti šumskih ekosistema do razvoja praćenja promjena biodiverziteta u šumama uključujući efekte na zemljište i vodu.